Algemene voorwaarden Margriet Slot Coaching Training en Advies

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige bepalingen;
 2. Opdrachtnemer: Margriet Slot Coaching Training en Advies, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37154291, hierna te noemen ‘Margriet Slot CTA’;
 3. Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die met Margriet Slot CTA een overeenkomst heeft gesloten, dan wel reageert op of verzoekt om een aanbieding of offerte;
 4. Derden: in voorkomende gevallen kan Margriet Slot CTA haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren.
 5. Opdracht: iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot het leveren van producten en diensten aan de opdrachtgever;
 6. Overeenkomst: De afspraken, overeengekomen in een schriftelijke en/of digitale vastlegging, op grond waarvan Margriet Slot CTA dienst(en) ten behoeve van Opdrachtgever verricht en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
 7. Offerte:elke mondeling of schriftelijk aanbod van Margriet Slot CTA om een opdracht met haar aan te gaan;
 8. Materialen: alle door Margriet Slot CTA in het kader van de opdracht ontwikkelde rapportages, adviezen, resultaten, trainingen, werkboeken, procesbeschrijvingen, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties, beeld- en geluidsopnames en andere stoffelijke objecten;
 9. Trainingen: Trainingen, (online)cursussen, workshops, leerbijeenkomsten of masterclasses die op de locatie van Margriet Slot CTA of een door Margriet Slot CTA te bepalen locatie worden gegeven;

Artikel 2           Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden en rechtshandelingen verricht door en overeenkomsten gesloten met Margriet Slot CTA, waarbij Margriet Slot CTA goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert.
 2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan
 4. Margriet Slot CTA behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
 5. Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.

Artikel 3           Totstandkoming opdracht

 1. Een offerte van Margriet Slot CTA is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan Margriet Slot CTA is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Margriet Slot CTA is verstrekt. Margriet Slot CTA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
 3. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door Margriet Slot CTA uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en Margriet Slot CTA toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.
 4. In de overeenkomst van opdracht worden de volgende onderdelen beschreven: (a) organisatie, (b) locatie, (c) adres opdrachtgever, (d) functiebeschrijving, (e) duur van de opdracht, (f) tarief, (g) reiskosten, (h) reistijd.
 5. Margriet Slot CTA heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

 Artikel 4           Aanmelding voor trainingen

 1. Aanmeldingen voor Trainingen dienen schriftelijk te geschieden door aanmelding voor Trainingen middels een online formulier op de website van Margriet Slot CTA, schriftelijk als bevestiging op een offerte (bijvoorbeeld bij in company trainingen) of door middel van het plaatsen van de bestelling in de webwinkel (bij online training) van Margriet Slot CTA.
 2. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Margriet Slot CTA treedt in werking indien de Opdrachtgever een bevestiging van de betaling van de aanmelding heeft ontvangen.
  Margriet Slot CTA behoudt zich het recht om aanmeldingen tot 1 week voor de Training af te wijzen op grond van duidelijk omschreven redenen.
 3. Afspraken met vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Margriet Slot CTA zijn bindend indien Margriet Slot CTA een schriftelijke bevestiging heeft gegeven van de afspraken.
 4. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens. Wijzigingen/aanvullingen kunnen tot uiterlijk 1 dag voor de cursusdatum per mail worden doorgegeven via e-mailadres: contact@margrietslot.nl.

Artikel 5          Rechten en verplichtingen van Margriet Slot CTA

 1. Margriet Slot CTA zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en – indien de opdracht hierop betrekking heeft – de gedragsregels voor de vertrouwenspersoon, aangesloten bij de LVV.
  Margriet Slot CTA kan echter niet garanderen dat het door opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
 2. Margriet Slot CTA en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen Margriet Slot CTA en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van het heeft Margriet Slot CTA het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Margriet Slot CTA heeft het recht om de door haar ingezette derden te vervangen. Margriet Slot CTA zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen. Bij ziekte en/of verhindering van Opdrachtnemer (zowel in company als open inschrijving) zal Margriet Slot CTA indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Bij online cursussen is dit niet van toepassing.
 6. Indien vervanging binnen de gestelde termijnen niet mogelijk blijkt te zijn, zal Margriet Slot CTA Opdrachtgever hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 13.3 en 13.4 van toepassing.
 7. Indien Margriet Slot CTA binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikelen 12a.6 en 12b.7 niet van toepassing en kan opdrachtgever geen recht doen gelden op vergoeding van rente en kosten op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 6           Rechten en verplichtingen opdrachtgever
Opdrachtgever zorgt ervoor dat:

 1. Margriet Slot CTA tijding bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die Margriet Slot CTA voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft;
 2. Alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan Margriet Slot CTA worden gemeld, zodat Margriet Slot CTA daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden;
 3. De bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn; Margriet Slot CTA en/of door haar ingeschakelde derden, tenzij expliciet anders is overeengekomen, op eerste verzoek kosteloos een eigen werkplek bij opdrachtgever krijgen, voorzien van goedwerkende telecommunicatievoorzieningen (zoals telefoon-en internetaansluiting).
 4. Opdrachtgever zal Margriet Slot CTA en de door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 5. Opdrachtgever zal Margriet Slot CTA en de door haar ingeschakelde derden vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door Margriet Slot CTA en de door haar ingeschakelde derden verrichte werkzaamheden.

Artikel 7           Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht

 1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bij voorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.
 2. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal Margriet Slot CTA het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

Artikel 8        Privacy, beveiliging en geheimhouding

 1. Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Margriet Slot CTA aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van Margriet Slot CTA.
 2. Margriet Slot CTA draagt zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen, zulks evenwel slechts indien en voor zover deze gegevens zich binnen de infrastructuur van Margriet Slot CTA bevinden en Margriet Slot CTA daartoe op grond van de geldende privacy wetgeving is gehouden.
 3. Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis – hebben kunnen – nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is. Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zo nodig een geheimhoudingsplicht op.

Artikel 9        Duur en beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond.
 2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever.
 3. Margriet Slot CTA zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Margriet Slot CTA, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, nog het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade.
 4. Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.
 5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Margriet Slot CTA tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
 6. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surseance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Margriet Slot CTA is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

  Artikel 10         Prijzen

10a. Prijzen Trainingen

 1. Deze prijzen van Trainingen zijn gebaseerd op de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, dan behoudt Margriet Slot CTA zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 2. Indien en voor zover de prijzen met meer dan 15% worden verhoogd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tussentijdse veranderingen die Margriet Slot CTA noodzaken tot tariefs- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever.

10b. Prijzen andere werkzaamheden vanuit Margriet Slot CTA

 1. De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van Margriet Slot CTA worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
  Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen, zendt Margriet Slot CTA eenmaal per maand een (voorschot-)factuur. In geval van levering van producten wordt bij of na levering daarvan een factuur verzonden.
 2. In de tarieven van Margriet Slot CTA en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten begrepen zoals normale Margriet Slot CTA kosten en verblijfskosten. De kosten van eventuele buitenlandse reizen, reiskosten, overnachtingskosten en grote oplagen van materialen (meer dan tussen partijen overeengekomen) worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Voor producten zijn de geldende prijslijsten c.q. geoffreerde prijzen van toepassing. De kosten van derden die Margriet Slot CTA ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s.
 3. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tussentijdse veranderingen die Margriet Slot CTA noodzaken tot tariefs- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 11         Facturering en Betaling

11a. Facturering en betaling Trainingen

 1. Opdrachtgever zal: de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 5 kalenderdagen aan Margriet Slot CTA voldoen, uitgezonderd online trainingen.
  Indien de Training aanvangt binnen een periode die korter is dan 5 kalenderdagen aan Opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen voor aanvang van de Training aan Margriet Slot CTA voldoen.
  Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Margriet Slot CTA op te schorten.
 2. Bij online Training: Direct na bestelling van de online Training in de webwinkel volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inloggegevens en wordt de online omgeving, voor de overeengekomen termijn, toegankelijk.
 3. Indien de gefactureerde bedragen niet worden betaald binnen de overeengekomen termijn, zal de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening worden gebracht, zonder voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
 4. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, kan de vordering worden doorgegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten zullen voor rekening van Opdrachtgever komen.
 5. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan binnen de overeengekomen termijn, heeft Margriet Slot CTA het recht de cursist te weigeren voor de Training, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever het verschuldigde bedrag te betalen.
 6. Bij online Training: Opdrachtgever betaalt via iDeal, tenzij anders overeengekomen.

11b. Facturering en prijzen andere werkzaamheden Margriet Slot CTA

 1. Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van Margriet Slot CTA steeds uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het door Margriet Slot CTA aangegeven rekeningnummer, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
 2. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Margriet Slot CTA de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten betekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
 3. Margriet Slot CTA heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van Margriet Slot CTA aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 12        Annulering

12a. Annulering maatwerk trainingen, in company trainingen en andere werkzaamheden: 

 1. Na bevestiging van de opdracht geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
 2. Indien door het toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van dienstverlening, een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:

Annulering of uitstel 0-14 dagen na ontvangst ondertekende offerte

kosteloos

Annulering of uitstel/verschuiving tot 16 weken voor de overeengekomen dienstverlening/aanvangsdatum

50% van het geoffreerde bedrag

Annulering of uitstel/verschuiving tot 08 weken voor de overeengekomen dienstverlening/aanvangsdatum

75% van het geoffreerde bedrag

Annulering of uitstel/verschuiving minder dan 08 weken voor de overeengekomen dienstverlening/aanvangsdatum

100% van het geoffreerde bedrag

Annulering of uitstel na aanschaf online training

100% van het geoffreerde en betaalde bedrag

 1. Eenmaal verschoven Trainingen kunnen niet nogmaals verschoven worden.
 2. Verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Margriet Slot CTA. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn door Margriet Slot CTA.
 3. Margriet Slot CTA behoudt zich het recht voor om na het sluiten van de Overeenkomst de tijden en/of locatie te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
 4. Margriet Slot CTA heeft het recht de Training op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan cursisten en, over inschrijving of een zieke instructeur. Na wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

12b. Annulering trainingen met open inschrijving: 

 1. Na betaling van de inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen, ongeacht het voorgaande is annuleren vanaf één maand voor de Training niet meer mogelijk. Kosteloze annulering door Opdrachtgever is mogelijk gedurende 14 dagen na de dag van inschrijving.
 2. De bedenktijd vervalt indien het eerste leermoment heeft plaatsgevonden (dit geldt ook als de inloggegevens voor e-learning zijn verstrekt)
 3. Annuleren na het verlopen van de bedenktijd verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten. Deelnemer mag kosteloos een andere deelnemer in zijn/haar plaats sturen, mits deze voldoet aan vooraf gestelde, en indien van toepassing zijnde, toelatingseisen. Dit dient wel voor aanvang van de Training per mail gecommuniceerd te worden met Margriet Slot CTA.
 4. Eenmaal verschoven Trainingen kunnen niet nogmaals verschoven worden.
 5. Verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Margriet Slot CTA. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn door Margriet Slot CTA.
 6. Margriet Slot CTA behoudt zich het recht voor om na het sluiten van de Overeenkomst de tijden en/of locatie te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
 7. Margriet Slot CTA heeft het recht de Trainingen op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan cursisten en, over inschrijving of een zieke instructeur. Na wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

12c. Annulering online Training: 

 1. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of met de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail of telefonisch te melden aan Margriet Slot CTA
 2. Het is, behoudens het gestelde in Artikel 10, lid 3, niet mogelijk de aankoop van een online cursus te annuleren.
 3. Uitgezonderd annulering zoals beschreven in Artikel 4, lid 3, zal in geen enkel geval restitutie van het aankoopbedrag van een online cursus plaatsvinden tenzij Margriet Slot CTA zelf anders bepaalt.

12d. Terugbetaling 
Indien er sprake is van dat Margriet Slot CTA (een deel van) het door de opdrachtgever betaalde geld terugbetaalt dan gebeurt dit binnen 5 werkdagen

Artikel 13         Overmacht

 1. Indien Margriet Slot CTA door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Margriet Slot CTA zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtstoestand.
 2. Duurt de overmachtstoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel over gedeeltelijk te ontbinden, voor zo ver de overmachtssituatie die rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Margriet Slot CTA als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elk van de wil van Margriet Slot CTA onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Margriet Slot CTA kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: pandemieën, oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij het product bij Margriet Slot CTA of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgd transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij Margriet Slot CTA als op de locatie waar opleiding plaats vindt.
 5. Margriet Slot CTA is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online cursus, training of opleiding, zowel in company als open inschrijving, van Margriet Slot CTA, tenzij aan Margriet Slot CTA opzet of grove schuld kan worden verweten.
 

Artikel 14         Aansprakelijkheid

 1. Margriet Slot CTA is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online cursus, training of opleiding, zowel in company als open inschrijving, van Margriet Slot CTA, tenzij aan Margriet Slot CTA opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Margriet Slot CTA op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Deelname aan een online cursus geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de online cursus.
 5. Margriet Slot CTA heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Margriet Slot CTA kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan een online cursus. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Margriet Slot CTA op geen enkele wijze. Margriet Slot CTA en de door haar ingeschakelde derden hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van een online cursus, training, opleiding (zowel in company als open inschrijving). Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf.
 6. Margriet Slot CTA zal er alles aan doen om de best mogelijke online cursus te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat bepaalde wijzigingen in de werking van de software nog niet zijn meegenomen in de online cursus. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor in de online cursus afwijken van het uiterlijk van de huidige software. Margriet Slot CTA is hiervoor niet aansprakelijk en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.
 7. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Margriet Slot CTA of de door haar ingeschakelde derden zal Opdrachtgever Margriet Slot CTA vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de Trainingen en zal hij Margriet Slot CTA alle schade vergoeden die Margriet Slot CTA leidt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 8. Margriet Slot CTA is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als een Training moet worden onderbroken, verplaatst en/of geannuleerd wegens onvoorziene omstandigheden, waaronder genoemd in de artikelen 5 en 13.
 9. Margriet Slot CTA wijst aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verminking, vertraging, gebrek aan duidelijkheid en/of andere fouten in de communicatie tussen Opdrachtgever en Margriet Slot CTA als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander medium van communicatie af, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Margriet Slot CTA.

Artikel 15         Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Tenzij Margriet Slot CTA en de opdrachtgever uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Margriet Slot CTA en haar licentiegevers volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen.
 2. Margriet Slot CTA verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, docht slechts nadat opdrachtgever aan al haar (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Margriet Slot CTA is het opdrachtgever niet toegestaan: (a) de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers: of (b) de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.
 4. Beeld en/of geluidreproductie van opleidingen is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 16         Gedragscode

 1. Margriet Slot CTA (en de door haar ingeschakelde derden) houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de professionele gedragsregels opgenomen in de gedragscode voor de vertrouwenspersoon, aangesloten bij de LVV. Deze gedragscode wordt door Margriet Slot CTA op verzoek van opdrachtgever kosteloos toegezonden en is tevens toegankelijk via de website lvvv.nl.
 2. Indien opdrachtgever van mening is dat Margriet Slot CTA en/of de ingezette deze gedragscode niet naleeft, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid haar klacht voor te leggen aan de Commissie van Toezicht van de LVV.

Artikel 17         Gedragsregels Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

 1. Margriet Slot CTA staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Opname in het register gebeurt na audit op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training. Dit register is te raadplegen via de website crkbo.nl.
 2. De door Margriet Slot CTA ingezette docent houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de professionele gedragsregels opgenomen in de Gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Deze gedragscode wordt door Margriet Slot CTA op verzoek van opdrachtgever kosteloos toegezonden en is tevens toegankelijk via de website nrto.nl

Artikel 18         Slotbepalingen

 1. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
 2. Indien de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 Artikel 19         Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en Margriet Slot CTA, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijk wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.