Privacyverklaring

Margriet Slot

Margriet Slot Coaching Training en Advies gevestigd aan de Rietzanger 27, 1616 HA Hoogkarspel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Art. 1 Algemene Verordening Gegevens bescherming
Onder de Algemenen Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor betrokkene en verder strekkende verplichtingen voor verwerker/verantwoordelijke/beheerder als (sub-)verwerker van persoonsgegevens. In dit document tref je onze verklaring aan met betrekking tot de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede onze disclaimer. Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk.

Art. 2 Definities
1. Betrokkene: De bezoeker van de website, gebruiker van onze programma’s, gebruiker van onze platformen, aanvrager van onze dienst(en) en/of de ontvanger van onze documenten in welke vorm dan ook
2. Verwerker/Verantwoordelijke/Beheerder: Margriet Slot Coaching Training en Advies- hierna te noemen Margriet Slot CT&A.
3. Verwerken: onder verwerken wordt verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
4. Persoonsgegevens: onder persoonsgegevens wordt verstaan informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon (betrokkene) zoals namen, adressen en telefoonnummers (ook als dat zakelijke e-mailadressen of telefoonnummers zijn van een specifiek persoon), identificatienummers zoals personeelsnummers en klantnummers, portretten, leeftijd, geboortedatum.

Artikel 3. Persoonsgegevens die Margriet Slot CT&A verwerkt
1. Margriet Slot CT&A verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt.
Betrokkene kan via onze website en/of sociale media kanalen van Margriet Slot CT&A alleen zelf actief zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene gedurende dit proces aan Margriet Slot CT&A verstrekt,  worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
2. De in lid 1 genoemde gegevens die Margriet Slot CT&A ter zake van de aanvraag en de eventueel daarop volgende dienstverlening bewaart betreffen:
a. (Voor)naam, e-mailadres en telefoonnummer uit het contactformulier, met het doel om contact op te kunnen nemen met de desbetreffende persoon.
b. (Voor)naam en e-mailadres uit het opt-in formulier, om een relatie op te kunnen bouwen met leads door bijvoorbeeld nieuwsbrieven te sturen.
c. (Voor)naam, geboortedatum, adresgegevens, emailadres en (optioneel) het telefoonnummer om een factuur te kunnen sturen en om verdere administratieve redenen
d. (Voor)naam, e-mailadres en telefoonnummer om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
e. (Voor)naam, e-mailadres en telefoonnummer uit het chatformulier, om contact op te kunnen nemen met de persoon die een chatbericht heeft achtergelaten.
3. De gegevens uit lid 2 van dit artikel worden alleen verwerkt indien ze door betrokkene zelf zijn verstrekt.
4. Margriet Slot CT&A verwerkt ook persoonsgegevens als zij hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.
5. Het is mogelijk dat gegevens in de database van Margriet Slot CT&A worden opgenomen die verkregen zijn via een ander kanaal dan via de website van Margriet Slot CT&A. Gedacht kan hierbij worden aan contact via telefoon, whatsapp, e-mail, social media of via een derde. Ook in de voornoemde gevallen geldt dat de door betrokkene actief verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

Art. 4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Margriet Slot CT&A heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Margriet Slot CT&A kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Margriet Slot CT&A raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als betrokkene er van overtuigd is dat Margriet Slot CT&A zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via contact@margrietslot.nl, dan verwijdert Margriet Slot CT&A deze informatie.

Art. 5 Reden van verwerking
De onder artikel 3 lid 2 genoemde gegevens zijn vereist voor de verwerking van de door betrokkene actief ingediende aanvraag, voor de uitvoering van de overeenkomst, vanwege een wettelijke verplichting, voor het kunnen onderhouden van de communicatie met betrokkene waaronder het verzenden van nieuwsbrieven en het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,  om je te kunnen bellen of e-mailen als nazorg op onze dienstverlening.
Het niet verstrekken van de benodigde gegevens door betrokkene die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn ontslaat betrokkene niet van de verplichting die hij/zij jegens Margriet Slot CT&A is aangegaan.

Art. 6 Geautomatiseerde besluitvorming
Margriet Slot CT&A neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor betrokkene. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Margriet Slot CT&A) tussen zit.

Art. 7 Verwerking van persoonsgegevens
1. Margriet Slot CT&A bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens door betrokkene zijn achtergelaten.
2. Margriet Slot CT&A hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres bewaart Margriet Slot CT&A gedurende vijf jaar, voor de verwerking van de door betrokkene actief ingediende aanvraag, voor de uitvoering van de overeenkomst, vanwege een wettelijke verplichting, voor het kunnen onderhouden van de communicatie met betrokkene waaronder het verzenden van nieuwsbrieven en het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en om je te kunnen bellen of e-mailen als nazorg op onze dienstverlening.

Art. 8 Delen van persoonsgegevens met derden
1. Margriet Slot CT&A verstrekt persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.
2. Met bedrijven die gegevens van betrokkene verwerken in opdracht van Margriet Slot CT&A wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens van betrokkene. Margriet Slot CT&A  blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.
3. Daarnaast verstrekt Margriet Slot CT&A persoonsgegevens van betrokkene aan andere derden. Margriet Slot CT&A doet dit laatste alleen met nadrukkelijke toestemming van betrokkene.
Margriet Slot CT&A maakt onder andere, maar niet limitatief, gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken of opslaan namens Margriet Slot CT&A: ActiveCampaign (MailBlue)

Art. 9 Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Margriet Slot CT&A maakte gebruik van analytische, technische, functionele en tracking cookies. Zie hiervoor de cookieverklaring

Art. 10 Beveiliging en bescherming van uw gegevens
1. Verstrekte gegevens via de website van Margriet Slot CT&A worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen. Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’  bovenin de adresbalk van de webbrowser.
2. Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL beveiligde server. Voornoemde omgeving(en) worden wel gedeeld met enig online toegankelijk systeem.
3. Margriet Slot CT&A neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@margrietslot.nl

Art. 11 Rechten van betrokkene
1. Zodra betrokkene is opgenomen in een database van Margriet Slot CT&A, dan bewaart Margriet Slot CT&A de gegevens van betrokkene.
2. Betrokkene heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te verwijderen. Daarnaast heeft betrokkene het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking persoonsgegevens door Margriet Slot CT&A en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
3. Je kunt een verzoek tot informatie, inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@margrietslot.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door betrokkene wordt gedaan, vraagt Margriet Slot CT&A een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Dit ter bescherming van je privacy.
4. Margriet Slot CT&A reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op verzoek van betrokkene.
5. Het is de zorg voor betrokkene om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen aan Margriet Slot CT&A te verstrekken.

Art. 12 Gebruik website
1. Margriet Slot CT&A maakt voor haar website gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden.
2. De bezoeker vrijwaart Margriet Slot CT&A voor enige schade die ontstaat als gevolg van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van bezoeker zelf. Niet limitatieve voorbeelden hiervan zijn het gebruik van onveilige WiFi-netwerken, out-of-date virus –en besturingsprogramma’s, effecten van hacking, etc.
3. De websites van Margriet Slot CT&A zijn te aller tijde beschikbaar met een zogeheten SSL/TLS-verbinding. Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser. Staat dit slotje er niet dan verzoekt Margriet Slot CT&A bij deze aan bezoeker dit onverwijld kenbaar te maken via contact@margrietslot.nl en onder geen enkele omstandigheid gegevens achter te laten.

 Art. 13 Procedure datalekken
Indien dreiging van datalekken aanwezig is, dan zal Margriet Slot CT&A conform de verwerkingsovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat Margriet Slot CT&A het potentiële lek rapporteert  bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laten vaststellen en verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zal brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd.

Art. 14 Informatie op de website
De informatie op de website(s) van Margriet Slot CT&A is met de grootste mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website(s) vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op de website informatief en indicatief van aard. Voorts kunnen aan type- en spelfouten geen rechten worden ontleend en dient de gehele inhoud van de website(s) als vrijblijvend te worden beschouwd.

Art. 15 Klachten en vragen
1. Betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als Margriet Slot CT&A bovengenoemde niet naleeft.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
2. Voor vragen betreffende deze verklaring kunt u contact opnemen met Margriet Slot Coaching Training en Advies via contact@margrietslot.nl

Contactgegevens Margriet Slot Coaching Training en Advies
Rietzanger 27 | 1616 HA | Hoogkarspel
Contactpersoon: Margriet Slot | contact@margrietslot.nl | 0031 (0)6 44 724 797
Website: www.margrietslot.nl